Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

rozerotyzowanie
5404 1c29 500
rozerotyzowanie
5277 ec55
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMagalie Magalie
rozerotyzowanie
6783 2b03
Reposted fromolakocie olakocie viaMagalie Magalie
rozerotyzowanie
rozerotyzowanie
1883 e627 500
rozerotyzowanie
rozerotyzowanie
7532 cf7c
rozerotyzowanie
0090 c0fe 500
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viaMagalie Magalie
8494 c70e 500

adieuu:

untitled by Yimmy Yayo on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viaWlodara Wlodara
rozerotyzowanie
3604 07f9
Reposted frompugul pugul viafuckingbitches fuckingbitches
7276 cc84
rozerotyzowanie
9676 c831
Reposted fromimyours imyours viafuckingbitches fuckingbitches
rozerotyzowanie
Produkt łatwo dostępny jest zazwyczaj niskiej jakości
— wieczorne rozmowy
rozerotyzowanie
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viafuckingbitches fuckingbitches
rozerotyzowanie
2308 9cf7
Reposted fromjustMeee justMeee viafuckingbitches fuckingbitches
rozerotyzowanie
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie. 
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
rozerotyzowanie
2472 e6b4
Reposted fromoutline outline vialeptiMonstr leptiMonstr
rozerotyzowanie
rozerotyzowanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl